افغانستان جوان|مرکزپخش ونشرموضوعات

ساخت وبلاگ
معلم روز و نام تو مبارك معلم صبح شام تومبارك ز درس ات چشم ما پر نور گردد زمانه خوش به كام تومبارك ===   خريدم تحفه ها بهر معلم شدم دل شاد در شهر معلم الفبا را به ما او ياد داده نگهـدارد خدا فخر معلم ===   معلم مادر دلسوز باشد به زحمت بهر ما هر روز باشد معاشش كم تلاشش بي نهايت معلم انجمن افروز باشد ===   معلم هاي ما بس مهربان اند به ما چومادران خوش بيان اند بیاموزند تعليم و صداقت مربي هاي ما شيرين زبان اند ===   به مكتب مي روم نزد معلم سبق ها خوانم از درس معلم صداقت، تربيت، تعليم و دانش بياموزد به من يك يك معلم ===   صفا و راستي كار معلم خداوند هر كجا يار معلم چومدح ا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : يکشنبه 4 مهر 1395 ساعت: 7:02
ساحه (045) دومین معبدبزرگ مکشوفه درمس عینک:    شواهد بیشمارومتنوع تاریخی گواه براین است که افغانستان کهن سال باموقعیت جغرافیایی خویش محل نضج دهنده وگذرگاه پایدارمدنیت ها وفرهنگ های آسیایی بوده است. دانشمندان عرصه باستان شناسی به این باوراندکه حدود وثغورگسترده وپهناورخاک های این کشور بافزونی هاوکاستی هایی که دردرازنای سرگذشت دیرینه اش به خود دیده، آکنده ازبازمانده های تاریخی وفرهنگی، منجمله معماری، پیکرتراشی ، صنعت گری، بازرگانی، کشاورزی وسایرپدیده های ازاین دسته بوده که همه این بازیافت ها باز تابگر غنامندی پیشینه تاریخی این خطه به شمارمی آین...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 35 تاريخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت: 0:32
ارزش میراث باستانشناسی: میراث ارزشمندباستان شناسی منابع وزیرساخت توسعه پایداربه ویژه درگردشگری فرهنگی است، میراث باستان شناسی برپایه معیارهای میراث جهانی دربرگیرنده لایه های گوناگون، پیکرها وساختارها، لایه های زمانی وتاریخی، لایه های فرهنگی ومهمترازهمه لایه های میراث معنوی اثروسازگاری انسان با طبیعت ومحیط زیست خودوپیوندچندفرهنگی آن است. میراث فرهنگی هدیه ای ازگذشته به آینده است، حامل پیام بشریت است، ازگذشته هابه مااختلات میکند وباالآخره یافته های باستان شناسی گنجینه های ارزشمندی ازدانش وفناوری ونشانگرنبوغ انسانی دربهره وری وپاسخگوئی ا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 27 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47
فرق بین تمدن وفرهنگ:   روند متوازن یک جامعه درابعاد مختلف مادی ومعنوی عبارت ازتمدن است ویابه عبارت دیگرمجموعه ساخته ها واندوخته های مادی ومعنوی درجامعه بشری راتمدن گویند. وقتی میگویم ساخته های انسانی، مقصود آن چیزی است که درطبیعت درحالت عادی وجود ندارد وانسان آنرامیسازد. مقصود ازاندوخته ها عبارت ازانباری ازتجربه ها، داده ها ودانشها، قراردادها واختراعات گذشته که  جامعه به میراث میگیرد. انسان دوقسم چیز میسازد مادی ومعنوی یکی چوکی میسازدکه مادیست دیگری شعرمیسراید که معنویست مجموعه علوم معنویست مثلاً : شعر، ادب، مذهب، خط، هنروعلوم مربوط به آن جزء...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47
مقدمه:   افغانستان حدود 3000 سال قبل به حیث مرکزتقاطع تمدن های باستان به حساب رفته. چنانیکه نسبت عظمت وموقعیت مهم استراتیژیک آن،  به حیث نقطه تلاقی تمدن های چین، هند واروپا بوده، بدین ملحوظ درطول قرنها توجه ناظرین، مهاجمین وهمچنان تجاران زیادی رابه خود جلب کرده است. اسکندرفاتح بزرگ منطقه، در300 ق.م وعبور راه ابریشم دراوایل هزاره آخر ازطریق افغانستان مرکزی، تجارت، فرهنگ وآین را بین  تمدن های مهم غرب وشرق به وجودآورد. تمام این تمدنها اثرات ونشانه های خودرا بالای مردم وفرهنگ این سرزمین بجا گذاشته. طورمثال مکان بسیارمهیج وجالب دیریا معبد بامیان است جای...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47
مقدمه:   کشورعزیزما افغانستان درادوار مختلف تاریخی، مهد پرورش فرهنگها وتمدنها بوده است. ولی طبعاً مانند سایرملل جهان، تاریخ مردم ماهم آکنده از فرازونشیب ها میباشد. حفریاتی که طی سالهای گذشته در گوشه وکنارکشورماصورت گرفته، نه تنها شرایط مادی زندگی مردم مارا درمقاطع مختلف تاریخ بیان میکند، بلکه تحولات فکری وعقیدتی آنهارا نیزمعرفی میدارد. امروز از برکت همین تحقیقات باستان شناسی میدانیم که مردم ما و یا بخشهای از آن در کدام دورۀ تاریخ، چه آئین و یا مذهبی را پیروی نموده اند؟ کدام امپراتوری ها را خودشان ایجاد کرده اند؟ و به مقابل کدام قدرتهای مهاجم قد...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47
مقدمه :   قبل از همه لازم به تذکراست که واژه ماقبل التاریخ یا Prehistory  اصطلاحاتیست که نادرست بکاررفته است. زیراهرپدیده از خود تاریخ معینی داشته وهیچ پدیده ئی رانمیتوان درکره خاکی یافت که دارای تاریخ نباشد. از اینکه کاربرد این واژه در تمامی زبانها معمول گردیده وتا کنون هیچ کلمه ویا واژه علمی دیگر که جاگزین آنشده بتواند ارائه نگردیده است، بناءً دانشمندان روی مجبوریت این اصطلاح رابه مفهوم آن دوره ازفعالیت های بشری نسبت داده اند که هنوزخط ایجاد نشده بود.  ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47

مهارتهای سروی باستانشناسی

 هدف اصلی سروی درباستانشناسی (نقشه کشی یا رسامی باستانشناسی) ثبت یک ساحه باستانی با تمام ویژه گی های آن بطور دقیق وجامع برای نسل های آینده میباشد.

 

...
نویسنده : بازدید : 62 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47

ولایـــت کـــابـــل:

   ولایت کابل در34درجه 528 دقیقه نیم کره شمالی و69 درجه و 172 دقیقه نیم کره شرقی احراز موقعیت دارد، مساحت آن ۴٬۵۵۸ کیلومتر میباشد نفوس مجموعی آن 3314000 تخمین شده ودارای هشت ولسوالی  که عبارت اند از: ولسوالی پغمان، کلکان،  ده سبر، قره باغ، چهارآسیاب، بگرامی، سروبی و خاک جبارمی باشد.  

...
نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47

ولایت پروان

  پروان یکی از ولایات خوش آب وهوای افغانستان است...

...
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 8:47

close
تبلیغات در اینترنت