ساحه (045) دومین معبدبزرگ مکشوفه درمس عینک

ساخت وبلاگ
چکیده : ساحه (045) دومین معبدبزرگ مکشوفه درمس عینک:    شواهد بیشمارومتنوع تاریخی گواه براین است که افغانستان... با عنوان : ساحه (045) دومین معبدبزرگ مکشوفه درمس عینک بخوانید :

ساحه (045) دومین معبدبزرگ مکشوفه درمس عینک:

   شواهد بیشمارومتنوع تاریخی گواه براین است که افغانستان کهن سال باموقعیت جغرافیایی خویش محل نضج دهنده وگذرگاه پایدارمدنیت ها وفرهنگ های آسیایی بوده است. دانشمندان عرصه باستان شناسی به این باوراندکه حدود وثغورگسترده وپهناورخاک های این کشور بافزونی هاوکاستی هایی که دردرازنای سرگذشت دیرینه اش به خود دیده، آکنده ازبازمانده های تاریخی وفرهنگی، منجمله معماری، پیکرتراشی ، صنعت گری، بازرگانی، کشاورزی وسایرپدیده های ازاین دسته بوده که همه این بازیافت ها باز تابگر غنامندی پیشینه تاریخی این خطه به شمارمی آیند.  وقتی ملتی رامیتوان باشکوه ودارای ثقافت دیرزمان دانست که مماثل مادی ومعنوی آن نه تنها برای خودشان بلکه برای جهانیان به تصویرومعرفی گرفته شود. واین معرفت پیرامون کلتوروفرهنگ بیشتربازماندها وآثارمادی ایست که مدتهاست متروک مانده وطی قرون واعصاربه خاک نشسته، که ازدرک وفهم آن آگاهی در میان توده هاومردم وجودکامل نداشته است. بناً باستانشناسی یگانه وسیله ایست که درطول فعالیت های علمی وعملی خویش نقش شایسته یی رادربازتاب رویدادها، ابداعات، وتنوعات مادی و معنوی عرصه های مختلف حیات انسان که درپارینه ها ودوره های باستان برای نسل های امروزی درپهنای ازعمق زمین قراردارد، باالاثرسعی وتلاش بی بدیل شان به کاوش وتحقیق گرفته میشود ودرمعرفت وآگاهی تاریخ، علاوه گی های فراوانی راایفا مینماید.

...
نویسنده : بازدید : 36 تاريخ : پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت: 0:32